Player Name
Matches
Runs
NO
Avg
SR
100's
50's
4's
6's
Saiteja Mukkamalla 1 16 0 16 43.24 0 0 1 0
Bharghav Jillepalli 1 10 0 10 142.86 0 0 2 0
Sid I 1 7 0 7 175 0 0 0 0
Yash Khangura 1 7 0 7 26.92 0 0 0 0
Shailanka Gunatilaka 1 5 0 5 45.45 0 0 0 0
Chaitanya Parwal 1 3 0 3 13.04 0 0 0 0
Nimish Bachu 1 3 0 3 50 0 0 0 0
Akash Parekh 1 1 1 0 33.33 0 0 0 0
Ashwin Manur 1 1 1 0 50 0 0 0 0