Player Name
Matches
Runs
NO
Avg
SR
100's
50's
4's
6's
Neil Tagare 3 200 0 66.67 123.46 1 0 17 7
Brahmam Chunduri 3 131 1 65.5 73.18 1 0 10 4
Rohan Khasgiwala 3 60 0 20 105.26 0 1 7 1
Gaurav Patanker 3 34 0 11.33 48.57 0 0 3 0
Shashank Vittaladevaram 3 25 2 25 73.53 0 0 3 0
Maulin Vajir 3 22 0 7.33 40 0 0 0 0
Rootvij Bage 3 16 0 5.33 51.61 0 0 3 0
Shopnavo Biswas 2 7 0 3.5 21.88 0 0 0 0
Sakthi Karimanal 1 2 0 2 100 0 0 0 0
Rutvij Bhise 2 1 0 1 50 0 0 0 0