Player Name
Matches
Runs
NO
Avg
SR
100's
50's
4's
6's
Nishant Yadav 4 95 0 23.75 68.35 0 0 7 1
Sakthi Karimanal 4 75 0 18.75 53.96 0 0 0 0
Ved Patel 4 67 0 16.75 34.9 0 0 8 0
Amritanshu Ranjan 4 32 0 8 39.02 0 0 0 0
Rishi Arjun 4 29 1 9.67 38.16 0 0 3 0
Suprav Goswami 4 21 1 7 35.59 0 0 0 0
Varun Venugopal 4 18 0 4.5 64.29 0 0 2 0
Akshay Sahai 4 16 0 5.33 61.54 0 0 1 0
Rahul Jariwala 4 15 0 3.75 32.61 0 0 0 0
Daniel Amirtharaj 3 13 1 6.5 35.14 0 0 0 0
Arnav Kothapally 4 6 0 2 33.33 0 0 1 0
Anuvrat Shukla 4 1 1 1 6.25 0 0 0 0