Player Name
Matches
Runs
NO
Avg
SR
100's
50's
4's
6's
Neil Tagare 3 58 1 29 58.59 0 0 4 0
Yadunandan Polisetty 3 51 0 17 60.71 0 0 3 0
Arvind Patnam 3 50 0 16.67 80.65 0 0 2 0
Akhil Ghirnikar 2 42 1 0 95.45 0 0 2 0
Mohak Buch 3 40 0 13.33 44.94 0 0 0 0
Parth Patel 1 29 0 29 76.32 0 0 2 0
Brahmam Chunduri 3 28 1 14 66.67 0 0 3 0
Mihir Athavale 2 17 1 17 89.47 0 0 2 0
Maulin Vajir 2 11 0 5.5 45.83 0 0 0 0
Gaurav Patanker 2 11 0 11 183.33 0 0 1 0
Rohan Khasgiwala 3 5 0 1.67 21.74 0 0 0 0
Anirudha Srinivas 3 2 1 0 33.33 0 0 0 0